Machinekeuringen

Machinekeuringen

Onafhankelijke keuringen geven objectief inzicht in de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het maakproces!

Inzicht
Risico’s bij aankoop van nieuwe en gebruikte machines kunnen worden beperkt door het doen van keuringen. Een onafhankelijke en objectieve machinekeuring geeft inzicht in de nauwkeurigheid en kwaliteit van de machines. Bij de aankoop is dit van belang maar ook voor het garanderen van de machinenauwkeurigheid als de machine produceert.

DIN & ISO normering
De gehanteerde meetmethoden zijn overeenkomstig  DIN 8601/2 en ISO 230-1: Algemene regels en meetmethoden voor het beoordelen van gereedschapsmachines. Dijk Consult weet hoe en wat men moet meten in relatie tot de te maken producten. Dat gaat vaak boven de standaard  DIN of ISO normen omdat de gestelde toleranties voor veel metaalbewerkers niet meer volstaan.

Objectiviteit
Uit ervaring blijkt dat een deel van de machines gebreken vertoont die niet direct herkenbaar zijn. Zowel bij aanschaf als tijdens de productie kunnen hier vervelende gevolgen uit ontstaan. Denk aan extra kosten, verminderde beschikbaarheid van de machine of beperkte toepasbaarheid. Objectiviteit bij de aankoop van machines is van essentieel belang. De metingen moeten goed worden gespecificeerd. Uit de praktijk blijkt dat er op dit punt veel misloopt door onduidelijke afspraken, verkeerde of onvolledige metingen. Met als gevolg een vertraagde opstart, onvoorziene reparaties, overschrijding van het budget en achteraf langdurig ‘getouwtrek’ tussen de machinebouwer en de leverancier. Door deze metingen uit te laten voeren door een onafhankelijk deskundige is een objectieve benadering gegarandeerd. Hierdoor waarborgt u als klant dat de juiste metingen worden uitgevoerd; onafhankelijk van het financieel belang van de leverancier die de machine heeft geleverd.

Jarenlange ervaring
Dijk Consult heeft een jarenlange ervaring in het controleren van een grote variëteit aan machines. Van simpele twee-assige draaibanken tot aan vijf-assige freesmachines, van grote portaalfreesmachines tot aan kotterbanken. De meetresultaten worden weergegeven in een duidelijk meetrapport. Met dit rapport kun u de kwaliteit van uw machines, bijvoorbeeld na een verhuizing, aangeven aan uw opdrachtgevers.

Dijk Consult Apeldoorn beschikt over de meest geavanceerde meetapparatuur in haar vakgebied. Hierbij kunt u denken aan laser- interferometers,  ballbar meetsystemen, laseruitlijnsystemen,  electronische waterpassen, hoog nauwkeurige meetdoornen, meetreien en winkelhaken.

Afnamekeuringen

Een afnamekeuring van nieuwe machines brengt eventuele gebreken tijdig aan het licht en voorkomt vervelende discussies achteraf. De resultaten worden aansluitend besproken en in een helder meetrapport weergegeven.

De keuring geeft inzicht in de:

  • geometrische nauwkeurigheid: grootheden als rechtheid, haaksheid en evenwijdigheid;
  • positioneernauwkeurigheid: de precisie van verplaatsingen van de assen;
  • baanvolgnauwkeurigheid: de precisie waarmee een geprogrammeerde baan wordt doorlopen;
  • thermische stabiliteit: de vormvastheid bij wisselende bedrijfstemperaturen.

Metingen worden uitgevoerd volgens de internationale ISO normen 230 of de Duits industrienormen DIN 8601/2 en VDI/DGQ 3441.

Garantie-afloop keuringen

Wat moet u doen als de garantietermijn van uw machines gaat aflopen?

Dit is het moment om een evaluatie uit te voeren, waarbij nagegaan wordt of:

– de waterpasopstelling en uitlijning nog kloppen
– de machine geometrisch nog aan de normen voldoet
– geplande zaken ook zijn uitgevoerd en storingen zijn verholpen.

Voor het verstrijken van de overeengekomen garantieperiode verdient het aanbeveling de kwaliteit van de machine te evalueren middels een garantieafloop-keuring. De eventuele gebreken kunnen dan op eenduidige wijze in kaart worden gebracht en besproken met de leverancier / fabrikant.

Machines kunnen door het gebruik en het zich ‘zetten’ van het frame op de fundatie, ontoelaatbare veranderingen ondergaan die ten koste gaan van de kwaliteit en nauwkeurigheid van uw productie. Controle is dus een absolute noodzaak! De waterpasopstelling en uitlijning worden op hoofdlijnen gecontroleerd. Middels een Ballbarmeting wordt tevens een Quik Scan uitgevoerd waarbij ook een betrouwbare indicatie van verplaatsingsnauwkeurigheid en spelingen wordt weergegeven.

Tip: Bij grotere machines is het verstandig om 3 maanden na de installatie, de waterpasopstelling en uitlijning van de machine nogmaals op hoofdlijnen te controleren.

Aankoopkeuringen

Bij de aankoop van gebruikte machines loopt u de kans op verborgen gebreken en achterstallig onderhoud. Dit kan tot onvoorziene kosten leiden die de aantrekkelijk lijkende aankoop tot een kostbare miskoop maken.

Bij gebruikte machines geeft een aankoopkeuring een beeld van de werkelijke conditie en nauwkeurigheid van de machine en de reële waarde ervan. De keuring omvat naast de conditie en werking van de machine ook de geometrische nauwkeurigheid en de compleetheid (toebehoren, documentatie) van de machine. Tevens wordt getracht de historie van de machine te achterhalen aan de hand van monteurrapporten. De reële marktwaarde van de machine wordt bepaald op basis van een oriëntatie in de markt en de machinehandel. Dit wordt ook wel ‘de waarde in het economische verkeer’ genoemd.

De resultaten van een aankoopkeuring worden uiteindelijk met u besproken en in een status- en taxatierapport weergegeven. Naar wens kan een kostenraming worden opgesteld om de machine weer op een acceptabel niveau te brengen. Deze gegevens kunnen voor de bank doorslaggevend zijn bij het toekennen van de financiering.

Zo voorkomt u ‘een kat in de zak’ door verborgen gebreken en hoge kosten ten gevolge van onvoorziene reparaties achteraf. Tevens verkrijgt u een beter onderbouwde onderhandelingspositie naar de verkoper.

Machineverhuizingen

Met de verhuizing van uw kostbare machines komen er een aantal vragen naar boven:

  • Hoe kan ik er zeker van zijn dat onze machines na een verhuizing nog met dezelfde nauwkeurigheid presteren?
  • Zijn de machines goed waterpas gesteld en uitgelijnd?
  • Hoe garandeer ik mijn opdrachtgevers dat de leverbetrouwbaarheid gewaarborgd is?
  • En, mocht er onverhoopt iets mis gaan; hoe toon ik de verzekering aan dat de schade niet bestond voor de verhuizing?

Het verplaatsen van machines gaat helaas niet zonder risico’s. De schade die aan een machine kan ontstaan tijdens het transport, door onjuiste montage of uitlijning tijdens de installatie, etc., is vaak niet direct duidelijk. Veelal wordt men na verloop van tijd pas geconfronteerd met maatafwijkingen in producten. Veel tijd en geld gaat dan verloren door afgekeurde producten, extra controle en correcties. Daarnaast blijken ‘Machinebreukverzekeringen’ zeer kritisch te zijn in het toekennen van schadevergoedingen achteraf.

Objectiviteit: Bij een verhuistraject is het van essentieel belang dat de controlemetingen goed worden gespecificeerd.

Uit de praktijk blijkt dat er op dit punt veel misloopt door onduidelijke afspraken, verkeerde of onvolledige metingen. Met als gevolg een vertraagde opstart, onvoorziene reparaties, overschrijding van het budget en achteraf langdurig ‘getouwtrek’ met het transportbedrijf, het reparatiebedrijf die de machines installeert en de schadeverzekeraar.

Optimalisaties naar aanleiding van de metingen
Tevens wordt in overleg met u een inschatting gemaakt of de meetresultaten toereikend zijn om de gewenste bewerkingsnauwkeurigheid te realiseren. Mogelijk moet u tussentijds een deelrevisie laten uitvoeren. Door een tijdige controlemeting kunnen reeds aanwezige afwijkingen en gebreken worden onderkent, zodat u op tijd de noodzakelijke acties kunt ondernemen en een vertraagde opstart kunt voorkomen.